Mở Giới Hạn Cấp Độ Trang Bị Đặc Thù Lên 350.

09-06-2023

Thông Tin Cập Nhật

  • Mở giới hạn Cấp Độ Trang Bị Đặc Thù từ cấp 250 lên 350 
  • Cập nhật vật phẩm mới "Đá Năng Lượng" dùng để tăng cấp Trang Bị Đặc Thù từ cấp 251 đến 350
  • Các Thuyền Trưởng có thể nhận được Đá Năng Lượng thông qua các sự kiện đặc biệt ingame, các gói nạp và quà Đua Top
  • Sau khi tăng cấp Trang Bị Đặc Thù lên cấp 350 sẽ có các chỉ số sau đây:
Thuộc Tính Trang Bị Đặc Thù Cấp Độ 250 Cấp Độ 350
Công 234367 373567
Máu 4652090 8151599