TÍNH NĂNG MỚI: ĐÁ HẢI TẶC.

29-09-2022

ĐÁ HẢI TẶC

Quy tắc tính năng:

- Thuyền Viên của Thuyền Trưởng đã có sẵn loại Đá hộ mệnh thì sẽ có thể dùng nâng cấp lên loại Đá Hải Tặc mới.
- Thuyền Trưởng sẽ chuẩn bị đủ các nguyên liệu sau mới có thể nâng cấp được loại Đá Hải Tặc mới như: Beli, Bụi Ma Thuật, Đá Sơ Cấp, Đá Trung Cấp và Đá Cao Cấp.
- Nguyên liệu vật phẩm các loại Đá thì Thuyền Trưởng sẽ bắt buộc tham gia các Sự kiện Cơ bản, Sự kiện Đặc biệt và kích hoạt gói nạp mới có thể nhận được vật phẩm Đá nhé.
- Tên loại Đá Hải Tặc và hình ảnh của Đá như sau:

Tên Loại Đá Hình Ảnh Loại Đá
Đá Hoàng Kim

- Thuyền Trưởng sẽ dùng 3 loại Đá theo hệ để nâng cấp các cấp độ Sao theo tương ứng như sau:

Cấp độ
Sao
Loại
Nâng Cấp
Đá
Nhanh Nhẹn
Đá
Bền Bỉ
Đá
Chính Xác
Đá
Sinh Khí

Đá
Thông Minh

Đá
Minh Mẫn
1 - 2 Sơ cấp
3 - 4 Trung cấp
5 - 6 Cao cấp

 - Ngoài ra, Thuyền Trưởng sẽ có thể Hoán đổi thuộc tính thì sẽ tiêu tốn nguyên liệu như Beli và Bụi Ma Thuật. Mỗi cấp bậc Sao sẽ được tiêu tốn nguyên liệu khác nhau.
- Trong quá trình nâng cấp Đá nếu Thuyền Trưởng có ưa thích giữ lại loại thuộc tính hiện tại theo Thuyền Viên đó thì sẽ tiêu tốn Kim Cương. Mỗi cấp bậc Sao sẽ được tiêu tốn số Kim Cương khác nhau.